Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/206 od 30. 5. 2019. godine, 02-01/224 od 28. 6. 2019. godine, saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-/19-21/19 od 26. 6. 2019. godine i 01-24-111/19 od 17. 7. 2019. godine 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. DOCENT ZA PODRUČJE: SOCIOLOGIJA, (OBLAST):DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANA: POSEBNE SOCIOLOGIJE, (predmeti): Sociologija religije, Sociologija kulture II; GRANA: TEORIJSKA I HISTORIJSKA SOCIOLOGIJA,(predmeti): Uvod u sociologiju, Sociološki pravci i predstavnici, na Odsjeku za sociologiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

 

  1. LEKTOR ZA PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE,POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: SLAVISTIKA, Rusistika, Ruski jezik, Savremeniruski jezik (predmeti: Ruski jezik 1 (Fonetika ruskog jezika), Ruski jezik 2 (Pregled gramatike ruskogjezika), Ruski jezik 3 (Morfologija – I. dio), Ruski jezik 4 (Morfologija – II. dio), Ruski jezik 5 (Sintaksa ruskogjezika) i Ruski jezik 6 (Sintaksa zavisnosložene rečenice)), SLAVISTIKA, RUSISTIKA, metodika (predmeti:Metodika nastave ruskog jezika 1 i 2), na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti

1 izvršilac, puno radno vrijeme

Opširnije: Konkurs za izbor docenta i lektora

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/83 od 3. 7. 2019. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/251 od 12. 7. 2019. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2019/2020. godini.

Opširnije: Konkurs za prijem kandidata za...