Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/291, 02-01/297 i 02-01/298 od 20. 9. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-32-115/19 od 30. 10. 2019. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA, GRANA: SVJETSKA I BOSANSKOHERCEGOVAČKA HISTORIJA-SREDNJI VIJEK (predmeti: Bosna u ranom srednjem vijeku, Opća historija ranog srednjeg vijeka (V-XI st.), Odnos crkve i države u srednjem vijeku, Bosansko društvo u srednjem vijeku, Bosna u razvijenom srednjem vijeku, IP Smrt u srednjem vijeku, Opća historija razvijenog i kasnog srednjeg vijeka (XII-XVst.), IP Stećci, Rani srednji vijek, Kasni srednji vijek, Bosna u kasnom srednjem vijeku, IP Bosansko kraljevstvo i Osmansko carstvo, Srednjovjekovna civilizacija, IP Bosanska heraldička baština), UVOD U HISTORIJSKU NAUKU I POMOĆNE HISTORIJSKE DISCIPLINE (predmet: Pomoćne historijske discipline), na Odsjeku za historiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. ISTO ZVANJE DOCENT za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANA: ANGLISTIKA, književnosti na engleskom jeziku, engleska književnost (predmeti: Uvod u studij književnosti, Engleska književnost do 1500., Poezija engleskog predromantizma, Poezija engleskog romantizma (1800-1900), Proza britanskog modernizma/ Prozna književnost na britanskim otocima u dvadesetom stoljeću, Poezija na britanskim otocima u XX. Stoljeću, IP Postkolonijalni roman na engleskom jeziku, IP Književnost u postkolonijalnom (kon)tekstu), Kulturološke studije (predmeti: IP Postkolonijalna proza na filmu, IP Britanske supkulture, IP Filmske adaptacije britanskih romana/IP Adaptacije anglofone proze, IP Satira u anglofonoj književnosti), na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac, puno radno vrijeme

  1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST: HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA, GRANA: METODIKA NASTAVNIH PREDMETA HUMANISTIČKIH NAUKA (PREDMETI: Metodika nastave historije I i II, Metodika nastave historije za srednje škole I i ll, Osnove metodike nastave historije 1 i 2, Praktična nastava i praktično osposobljavanje studenata, Metodika nastave historije za osnovne škole 1 i 2, Kreativna nastava historije, Metodika nastave historije za srednje škole 1 i 2), na Odsjeku za historiju

1 izvršilac, puno radno vrijeme

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/83 od 3. 7. 2019. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/251 od 12. 7. 2019. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2019/2020. godini.