Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/247 od 12. 7. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-28-42/19 od 25. 9. 2019. godine 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

  1. VANREDNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): humanističke nauke, POLJE: jezici i književnost (filologija), GRANA: ANGLISTIKA: engleski jezik, metodika (PREDMETI: Uvod u metodiku nastave engleskog jezika, Uvod u praksu nastave engleskog jezika, Rano učenje engleskog jezika za predškolski uzrast, Metodika nastave engleskog jezika, Pedagoška praksa 1 i 2, Novine i trendovi u nastavi engleskog jezika), na Odsjeku za anglistiku

1 izvršilac, puno radno vrijeme

Opširnije: Konkurs za izbor vanrednog...

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/83 od 3. 7. 2019. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/251 od 12. 7. 2019. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2019/2020. godini.

Opširnije: Konkurs za prijem kandidata za...