Dan otvorenih vrata Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu održan je 8. aprila/travnja 2019. godine od 13 do 15 sati.

U auli i na 1. spratu Fakulteta održana je prezentacija odsjeka i katedri Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u razgovoru sa Dekanom Fakulteta, predstavnicima odsjeka/katedri, nastavnicima, saradnicima, alumnijima i studentima prvog i drugog ciklusa studija, svi zainteresirani učenici završnih razreda srednjoškolskih ustanova, ali i studenti I. ciklusa studija, dobili su detaljnije informacije o studijskim programima na Filozofskom fakultetu.

Klikom na sliku aktivirate pregled galerije

Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu omogućila je korisnicima novu uslugu u segmentu COBISS3/Pozajmica.

Aktiviranjem ove usluge moguća je elektronska rezervacije građe i produženje roka pozajmice. Usluga se aktivira dodjeljivanjem šifre korisniku u Odjeljenju za pozajmicu.

Osim ove usluge, korisnicima je dostupna i mobilna aplikacija za pretraživanje dostupnih izvora.

Besplatna aplikacija mCOBISS dostupna je za mobilne uređaja koji rade na operativnim sistemima Android.

Iz Biblioteke

Tatta Yukie, a visiting lecturer at Faculty of Philosophy, University of Sarajevo, spent two weeks at the faculty from March 11 to 22, 2019. During her stay, she gave two lectures: “Toshihiko Izutsu and the influence of his work on the development of Islamic Studies in Japan (Toshihiko Izutsu i značaj njegovog opusa za razvitak islamskih studija u Japanu)” and “Cherry Blossoms in Japanese Culture” (the latter was given twice for the students of first and second cycles) while attending other courses and interacting with students and faculty members. In addition, she guest-appeared at the event “Reading Akutagawa” organised by a student, where participants read and discussed three works of Akutagawa Ryunosuke, one of the most renowned novelists in Japan.

She also gave a lecture at Faculty of Political Sciences, University of Sarajevo, entitled “Sacred in Japanese context: ‘pilgrimage’ to anime-related 'sacred sites’".

Poštovani studenti Univerziteta u Sarajevu,

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu (UPS!) osigurava podršku i pomoć studentima u različitim oblastima. Osnovna djelatna orijentacija Ureda je usmjerena ka podršci i pomoći pri odabiru studija, unapređenju pristupa obrazovanju, osiguranju uvjeta za zadovoljavanje potreba i uživanje prava, psihološku pomoć, informiranje i obrazovanje studenata, poboljšanju iskustva studiranja studenata s invaliditetom, istraživačkim aktivnostima, organizaciji i realizaciji obuka za nastavno i nenastavno osoblje, učešću u donošenju i izmjenama zakonskih i podzakonskih akata u vezi sa obrazovanjem, itd.

Opširnije: Poziv za volontiranje u Uredu za...

Obavještavamo sve nastavnike, saradnike i doktorante Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu te kolege i kolegice sa drugih univerziteta, naučnih institucija i dr. da je otvoren Poziv za prijave radova za časopis Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, broj XXII, za 2019. godinu.

Časopis Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu od prošlog broja (za 2018. godinu) indeksiran je u bazi EBSCO, a referiran je i u ROAD-u i CEEOL-u.

Opširnije: Poziv za prijave radova za časopis...

Ambasador Ruske Federacije u BiH Nj. E. Petar Ivancov i Treći sekretar Ambasade Lilia Sabirova 28. 2. 2019. godine posjetili su Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. S gostima su se sastali prof. dr. Muhamed Dželilović, dekan Fakulteta, doc. dr. Amela Ljevo-Ovčina, rukovoditeljica Odsjeka za slavenske jezike i književnosti i Mirsada Hošić, stručni saradnik u Centru NIRSA.

Opširnije: Posjeta ambasadora Ruske Federacije...

Filozofski fakultet Univerziteta u SarajevuSaradnja između Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je odavno postojala ali bila relativno rijetka i sporadična, uglavnom sprovođena na nivoima pojedinačne saradnje akademskog osoblja dva fakulteta. U posljednje vrijeme je saradnja intenzivirana kroz učestvovanje akademskog osoblja na međunarodnim konferencijama, pisanje zajedničkih naučnih radova i monografija, programe mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, te se nametnula potreba raznovrsnijeg i preciznog utvrđivanja oblasti i predmeta međusobne saradnje kao i oblika i načina njihovog ostvarivanja. Iz navedenih razloga, krajem 2018. godine potpisan je Protokol o saradnji između fakulteta koji se, prije svega, odnosi na veći stepen omogućavanja i podsticanja programa razmjene studenata i nastavnog osoblja, pokretanje i realizovanje zajedničkih istraživačkih projekata kao i uključivanje nastavnika u istraživačke projekte partnerskog fakulteta, pozivanje i učestvovanje akademskog osoblja na naučnim i drugim akademskim skupovima kao i mogućnost suorganizacije međunarodnih naučnih konferencija, učešće nastavnika u uređivačkim odborima časopisa i drugih publikacija, komisijama za odbranu master i doktrorskih radova i drugim tijelima, i druge oblasti od zajedničkog interesa. Protokol o saradnji su potpisali dekani fakulteta, prof. dr Muhamed Dželilović i prof. dr Goran Barović. 

(Zajedničko saopštenje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore)

U okviru Tribine Centra za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta u Sarajevu, održano je predavanje dr. sc. Milivoja Bešlina o temi „Stoljeće Jugoslavije“, na kojem su, uz brojne studente, nastavnike i saradnike Filozofskog fakulteta prisustvovali i drugi zainteresirani. Bešlinovo predavanje obuhvatilo je kraći osvrt na historiju jugoslavenske ideje, a zatim je poseban fokus bio usmjeren na dvije varijante realizacije jugoslavenske države, monarhističku između sva svjetska rata i federativnu nakon Drugog svjetskog rata.  Osvrnuo se i na najznačajnija pitanja političkog, društveno-ekonomskog i intelektualnog života u Jugoslaviji, da bi u završnoj diskusiji sa publikom pokrenuo brojna i veoma interesantna pitanja jugoslavenske historije.

Opširnije: Održana Tribina Centra za...