PRIJAVA KOLIZIONIH ISPITA ZA JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK

Indekse za prijavu kolizionih ispita trebate dostaviti od 08.06.2020. do 12.06.2020. godine.

 

PRIJAVA ISPITA

(PREDBOLONJSKI STUDIJ)

Ispiti za junsko-julski ispitni rok mogu se prijaviti od 08.06.2020. do 12.06.2020. godine.

Formulare za prijavu ispita studenti mogu preuzeti sa http://eprijava.unsa.ba/index/

Uz prijavu za ispit potrebno je predati novu uplatnicu u skladu sa Cjenovnikom usluga.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t  

MAGISTARSKA RADNJA

1) Kata Bešker branit će magistarski rad iz pedagogije pod naslovom:

Specifičnosti roditeljstva sa djecom s teškoćama u razvoju i psihičkim bolestima

 

Odbrana će se održati 08. 07. 2020. godine u 12 sati, sala 82/I.

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJA, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje VANREDNI PROFESOR na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

2. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje DOCENT na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJA, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor lektora za oblast poljski jezik na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti

2. Izvještaj Komisije za izbor lektora za oblast ruski jezik na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti

Poštovani studentice/studenti,  

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu provodi online evaluaciju akademskog osoblja i evaluaciju online nastave u ljetnom semestru 2019/2020.godine.  Online anketa bit će postavljena na fakultetskoj platformi za učenje "Biser", (1700 studenata/studentice su do sada registrirani), molimo studente/studentice koji nisu registrovani na platformi da izvrše prijavu, kako bi mogli pristupiti online evaluaciiji. 

Online anketiranje će biti provedeno u periodu od 28.5. do 5.6.2020. godine.

Hvala Vam na saradnji!

 

Prodekan za nastavui studentska pitanja Filozofskog fakulteta UNSA

prof.dr Jadranka Kolenović-Đapo

 

Prodekan za NIR i MAS FF UNSA

doc.dr Amir Duranović

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJA, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije o angažovanju stranog lektora za njemački jezik Odsjeku za germanistiku

U srijedu 20. maja 2020. godine održana je elektronska sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda:

  1. Usklađivanje Akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu sa zahtjevom organa BiH, FBiH i Kantona Sarajevo, a koje se odnose na pandemiju korona virusa (COVID 19).
  2. Smjernice za nastavak rada visokoškolskih biblioteka organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu uslijed pandemije korona virusa (COVID-19).
  3. Zahtjev Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za hitnim vraćanjem prostorija na navedenim fakultetima u prvobitno stanje, a koje su zbog situacije uzrokovane pojavom korona virusa (COVID 19) preuređene za izolatorij.


Na održanoj sjednici Senata, a na prijedlog Kolegija rektora Univerziteta u Sarajevu i Kriznog štaba Univerziteta u Sarajevu, utvrđeni su sljedeći
 
Z A K L J U Č C I