UNIVERZITET U SARAJEVU                                                           

FILOZOFSKI FAKULTET                           

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata:

Diplomanti i magistranti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu svečano promovirani u subotu, 19. decembra 2020. godine svoje diplome mogu preuzeti u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu svakim radnim danom u terminima predviđenim za rad sa studentima.

Zbog epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevu i slijeđenja preporuka o poštivanju higijensko-epidemioloških mjera, uz iskrene čestitke na okončanju studija na Filozofskom fakultetu, našim studentima zahvaljujemo na razumijevanju i želimo sreću u nastavku karijere.

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje asistent na Odsjeku za romanistiku

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJE KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJA OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovni profesor na Odsjeku za pedagogiju

2. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovni profesor na Odsjeku za orijentalnu filologiju

3. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovni profesor na Odsjeku za pedagogiju

4. Izvještaj Komisije za izbor u isto zvanje vanredni profesor na Katedri za historiju umjetnosti

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u isto zvanje vanredni profesor na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo