U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje docent na Odsjeku za filozofiju

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

DOKTORSKE DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

  1. Minja Arslanagić-Tutić branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Predstavljanja i tumačenja stvarnosti u savremenom romanu na engleskom jeziku od 1960-ih do danas. Odbrana je zakazana za 03. 03. 2020. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

  1. Feđa Imamović, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Struktura pitanja s upitnom riječju u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku i sintaksički proces pomjeranja upitne riječi. Odbrana je zakazana za 05. 03. 2020. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbranama je slobodan.

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje docent na Odsjeku za pedagogiju

FILOZOFSKI FAKULTET

UNIVERZITET U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo vas da predviđena radna subota Akademskim kalendarom za 15. 2. 2020. godine bit će održana u toku ljetnog semestra 2019/2020.

Sve obaveze predviđene za 15. 2. 2020. godine odvijat će se na već utvrđeni način.

IZ DEKANATA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatinje:

Obavještavaju se studenti koji su se upisali u II. godinu I. ciklusa studija u st. 2019/2020. godini, a koji su iz I. godine prenijeli predmete koji se ne nalaze u Nastavnom planu i programu st. 2019/2020. godine (I. godina studija), da iste mogu prijaviti i polagati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom u već utvrđenim terminima januarsko-februarskog ispitnog roka. (e-prijava ispita dostupna na stranici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu).

Obavijest (u pdf-u)

Iz Dekanata

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini, 7. septembra 2018. godine, Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizirala je okrugli stol na temu „Budućnost visokoškolskih biblioteka“.

Učesnike Okruglog stola pozdravio je dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muhamed Dželilović i istakao važnost uloge biblioteke u obrazovanju.

Uvodno izlaganje imao je Armin Talić, generalni direktor udruženja Bit Alijansa, profesorice sa Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Lejla Kodrić-Zaimović i prof. dr. Senada Dizdar kao i asistent Feđa Kulenović. Moderator Okruglog stola bio je Saša Madacki iz Rektorata UNSA. Govorilo se o budućnosti visokoškolskih biblioteka, razvoju inovativnih bibliotečko-informacijskih usluga, IT kompetencijama i vještinama bibliotekara, strateškom upravljanju i drugim važnim temama. Spoj tradicionalnih i modernih pristupa u upravljanju bibliotekama garantira uspjeh visokoškolskih biblioteka.