Nakon završenog Konkursa za upis studenata na III ciklus studija konačne rang liste mogu se vidjeti na oglasnoj ploči u zgradi Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t   o   d o p u n i    K o n k u r s a

z a   u p i s   n a   III  c i k l u s   s t u d i j a

U tekstu Konkursa objavljenog 29. 9. 2018. godine za upis studenata III ciklus studija, Doktorski studij iz lingvistike u studijskoj 2018/2019. godini, vrši se dopuna u poglavlju II, tačka 1. iza riječi “turskog” dodaje se riječ “perzijskog”.

Ostali tekst konkursa ostaje isti.

Opširnije: Obavijest o dopuni Konkursa za upis...