POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

Zbog pandemije Korona virusa (COVID 19) u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu uz jednoglasnu podršku prodekana i koordinatora za međunarodnu saradnju (pod)organizacijskih jedinica Univerziteta u Sarajevu je donijelo odluku da obustavi i suspendira sve otvorene konkurse i nominacije odlaznih i dolaznih mobilnosti koje bi se implementirale u zimskom semestru akademske 2020/2021. godine.

OBJAŠNJENJE

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa prodekanima i koordinatorima članica Univerziteta u Sarajevu aktivno radi na promotivnim aktivnostima za konkurse koji su namijenjeni studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju za mobilnost na raznim partnerskim univerzitetima širom Evrope ali i svijeta. Riječ je o programima kao što su Erasmus+, CEEPUS, Mevlana, Internacionalni Fond Visegrad, Best of SouthEast, DAAD, Fulbright te ostali domaći ili inostrani programi mobilnosti finansirani iz domaćih i inostranih vladinih institucija.

 

Standarne aktivnosti službe podrazumijeva organizovanje informativnih dana, radionica i sesija, online promocija preko web stranica i društvenih stranica, posjete potencijalnih kandidata uredima i organizovanje sastanaka i dr. Također, nakon promocije podrazumijeva se i aktivno učešće potencijalnih kandidata u pripremanju i skupljanju dokumenata, te obezbjeđivanju potrebnih potpisa od strane odgovornih ljudi (dekana i prodekana).

Zbog prisustva pandemije korona virusa, nametnutih opravdanih ograničenja kretanja u gradu i zemlji, te suspendovanja normalnog odvijanja nastave i aktivnosti na Univerzitetu u Sarajevu, i na kraju zbog očuvanja zdravlja studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu smatramo da nije moguće implementirati navedene aktivnosti i obezbijediti kompletiranje dokumentacije potrebne za prijavu na konkurse (a koje bi se dešavale u normalnim uslovima) bez izlazaka i kršenja niza pravila kriznih štabova. S tim u vezi, Univerzitet u Sarajevu smatra da je potrebno poštovati sva pravila koja doprinose očuvanju zdravlja i suspendovati trenutno otvorene i buduće konkursne procedure za mobilnosti u zimskom semestru akademske 2020/2021. godine. U ovom trenutku nije mudro promovisati programe mobilnosti koji podrazumijevaju boravak izvan Bosne i Hercegovine bez potpunog poznavanja da li postoje uslovi za održavanje nesmetane mobilnosti na partnerskim univerzitetima širom Evrope, a koje nam u ovom trenutku ni kolege sa partnerskih univerziteta ne mogu garantovati.

Ukoliko se uslovi života i samim time uslovi za nesmetanu mobilnost obezbijede do kraja akademske 2019/2020. godine (dakle do 30. septembra 2020. godine) Služba za međunarodnu saradnju će u dogovoru sa odgovornim prodekanima i koordinatorima razmotriti situaciju i prilike za organizovanje konkursa za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine.

Napomena za otpočete i planirane mobilnosti u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine:

  • Zbog globane pandemije korona virusa, Univerzitet u Sarajevu preporučuje svim studentima koji su se zatekli u zemljama domaćinima da poštuju pravila i ne izlažu se virusu. Svakodnevno smo u kontaktu sa vama putem emaila i društvenih mreža, a vaši podaci su poslani i ambasadama BiH u toj zemlji za više informacija. Trenutno nije mudro putovati, jer je kretanje ka zemlji, kao i unutar zemlje sve više ograničeno. Budite i u kontaktu sa univerzitetom domaćinom za više informacija. U ovom trenutku, obezbijedite se sa dovoljno hrane i potrepština za nesmetan život tokom izolacije i POŠTUJTE PRAVILA O OGRANIČENOM KRETANJU!
  • Studenti koji su trebali započeti svoju mobilnostu u martu/aprilu 2020. godine, a nisu otišli preporučujemo da otkažu svoju mobilnost s obzirom da ista neće moći biti implementirana pod normalnim uslovima. Ukoliko ste imali prethodnih troškova (dakle troškova prije odlaska) kontaktirajte univerzitet “domaćina” za više informacija i mogućnost refundiranja. Imajte strpljena ukoliko komunikacija kao i sama procedura potraje zbog situacije u svijetu.
  • Osoblje koje je imalo dogovorene mobilnosti preporučuju se da iste otkažu ili pomjere za period od ljetnog semestra 2020/2021. godine (od februara 2021. godine).

Hvala na razumijevanju!

IMPORTANT NOTICE

After a short and constructive online meeting with vice-deans and coordinators for international relations, both Office for International Relations of the University of Sarajevo as well as International Relations Office of the Faculty of Philosophy have brought the painful Decision to suspend and stop all activities that are concerning publishing, selection, nomination and application of mobilities (student and staff) for the winter autumn semester 2020/2021 for both incoming and outgoing mobilities.

The reason for this is current state we are all facing with COVID-19. In normal situation, this is the period where we would actively work on promotional activities for the calls aimed at students, teaching and non-teaching staff for mobility at various partner universities across Europe and around the world. Standard activities include organizing information days, workshops and sessions, online promotions through websites and social pages, visits of potential candidates to offices and organization of meetings, etc. Also, after promotion, potential candidates would need to do preparing and collecting documents, and providing required signatures by responsible people (deans and vice deans).

Due to the presence of a virus pandemic, all these activities are not possible without violating the imposed restrictions on movement in the city and country. In this regard, the University of Sarajevo considers that it is necessary to respect all rules that contribute to the preservation of health and suspend the currently open and future calls for mobility in the winter (autumn) semester of academic year 2020/2021. We also think that in this period it is not wise to promote mobility programs that involve traveling and staying outside of Bosnia and Herzegovina without fully knowing whether there are conditions for normal maintaining of these mobilities at partner universities across Europe, which cannot be guaranteed by our partner university colleagues at this time.

If the living conditions and thus conditions for the mobility are provided by the end of the academic year 2019/2020 (by September 30, 2020) both our offices in agreement with the responsible deans and coordinators, will consider the situation and the opportunities for organizing and opening the calls for the summer semester academic 2020/2021 academic year.

International Relations Office


Programi mobilnosti