Poštovane dekanese, poštovani dekani,

Molimo da nastavnicima i saradnicima na Vašoj organizacionoj jedinici skrenete pažnju na nužnost vođenja evidencija u promijenjenom režimu odvijanja nastavnog procesa, kao i postupanje sa nastavnim materijalima:

  1. Potrebno je voditi evidenciju svih oblika održane nastave, konsultacija i provjere znanja u online režimu (datum, vrijeme, tematska jedinica, termini konsultacija, oblici i način provjere znanja) i dokumentovati ih, a nastavnici i saradnici se obavezuju da tu dokumentaciju čuvaju I na zahtjev organa i tijela organizacione jedinice / Univerziteta u Sarajevu dostave.
  2. Potrebno je pristupiti vršenju probnih testiranja/provjere kontinuiranig učenja kroz konsultacije i pojačati tutorski način rada te bodovati studente na temelju aktivnosti i samostalnog rada
  3. Materijale za nastavu obavezno učiniti dostupnim studentima postavljanjem na stranice e-nastave i slanjem kanalima e-komunikacije
  4. Šefovi  podorganizacionih jedinica na fakultetima/akademijama se obavezuju da svakog petka do kraja radnog vremena prodekanu za nastavu na svojoj organizacionoj jedinici dostave izvještaj o održanoj nastavi i drugim aktivnostima na predmetima u okviru podorganizacione jedinice (odsjek/katedra)

Obzirom da nam se javljaju studenti koji nemaju uvjete za polaganje online ispita, isti su dužni javiti se odgovornom nastavniku i prodekanu za nastavu i ima im se omogućiti polaganje ispita parcijalno ili integralno kad se za to steknu uslovi.

Također, potrebno je do daljnjeg odgoditi sve odbrane završnih radova na svim ciklusima studija.

S poštovanjem,

KABINET REKTORA

Univerzitet u Sarajevu

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJA OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1.Izvještaj Komisije za izbor u zvanje vanredni profesor na Odsjeku za sociologiju

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini, 7. septembra 2018. godine, Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizirala je okrugli stol na temu „Budućnost visokoškolskih biblioteka“.

Učesnike Okruglog stola pozdravio je dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muhamed Dželilović i istakao važnost uloge biblioteke u obrazovanju.

Uvodno izlaganje imao je Armin Talić, generalni direktor udruženja Bit Alijansa, profesorice sa Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Lejla Kodrić-Zaimović i prof. dr. Senada Dizdar kao i asistent Feđa Kulenović. Moderator Okruglog stola bio je Saša Madacki iz Rektorata UNSA. Govorilo se o budućnosti visokoškolskih biblioteka, razvoju inovativnih bibliotečko-informacijskih usluga, IT kompetencijama i vještinama bibliotekara, strateškom upravljanju i drugim važnim temama. Spoj tradicionalnih i modernih pristupa u upravljanju bibliotekama garantira uspjeh visokoškolskih biblioteka.