Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/166 od 22. 4. 2020. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-11-68/20 od 27. 5. 2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

Konkurs za izbor u akademsko naučnonastavno zvanje, vrše se u skladu sa članom 103. i 119. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine