Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/539 od 7. 12. 2020. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-28-26/20 od 23. 12. 2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

Konkurs za izbor u akademsko naučnonastavno zvanje, vrše se u skladu sa članom 103. i 119. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine              

  1. DOCENT ZA PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, TURKOLOGIJA, (predmeti: Fonologija i morfologija turskog jezika, Morfologija turskog jezika, Morfosintaksa turskog jezika 1 i 2, Sintaksa turskog jezika 1 i 2, Sintaksainfinitnih formi/Sintaksa infinitnih oblika turskog jezika, Tvorba riječi u turskom jeziku 1 i 2, Pragmatika turskog jezika), na Odsjeku za orijentalnu filologiju

PRIJAVE ZA UPIS NA II CIKLUS PROGRAMA PEDAGOŠKOG OBRAZOVANJA NASTAVNIKA U AK. 2020/2021. GODINI PRIMAJU SE DO 29. 1. 2021. GODINE

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/144 od 22. 7. 2020. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/369 od 28. 7. 2020. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2020/2021. godini.