Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/15, 02-01/29, 02-01/30, 02-01/33, 02-01/34, 02-01/36, 02-01/37 od 27. 1. 2020. godine i  03-02/50 od 31. 1. 2020. godine i  saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-3-52/20 od 26. 2. 2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

Konkursi za napredovanja (sve navedene pozicije) u akademska naučnonastavna zvanja, vrše se u skladu sa članom 103. i 119. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17. ) i članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine