UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Zgrada Fakulteta bit će zatvorena u periodu Kolektivnog korištenja godišnjeg odmora od 31. 7. 2020. godine do 30. 8. 2020. godine.

U zgradu Fakulteta moći će ući samo ovlaštena lica i lica kojima dekan odobri ulazak u zgradu.

DEKANAT FILOZOFSKOG FAKULTETA

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje asistent na Odsjeku za romanistiku

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA (PRVI UPIS U GODINU) U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI (.pdf)

Kandidati koji se upisuju u statusu redovnog studenta-troškove studija snose sami studenti ili u statusu vanrednog studenta uplatu za školarinu mogu  izvršiti u dvije jednake rate, prva rata prilikom upisa u prvi semestar, a druga rata do 31.12.2020. godine.

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJE KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJA OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovni profesor na Odsjeku za pedagogiju

2. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovni profesor na Odsjeku za orijentalnu filologiju

3. Izvještaj Komisije za izbor u zvanje redovni profesor na Odsjeku za pedagogiju

4. Izvještaj Komisije za izbor u isto zvanje vanredni profesor na Katedri za historiju umjetnosti

U SKLADU SA ČLANOM 108. STAV 2. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU (“SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO”, BROJ: 33/17.), RUKOVODILAC ORGANIZACIONE JEDINICE IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA IZBOR U ZVANJE SA PRIJEDLOGOM KOMISIJE OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI NAJKASNIJE SEDAM DANA PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE VIJEĆA FAKULTETA NA KOJOJ ĆE SE GLASATI O PRIJEDLOGU KOMISIJE, KAKO SLIJEDI:

1. Izvještaj Komisije za izbor u isto zvanje vanredni profesor na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo