Institut za arheologiju osnovan je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2013. godine i  jedna je od podorganizacionih jedinica Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Centar NIRSA).

Djelatnost Instituta pokriva sve aktivnosti koje se mogu povezati sa arheologijom kao naukom, te očuvanjem i promocijom arheološke baštine.

Sa ovim na umu u sklopu aktivnosti Instituta se, bilo samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama i udruženjima,  organiziraju i implementiraju različiti vidovi istraživanja arheološke baštine, prije svega geofizička neinvazivna istraživanja, kao i utvrđivanje arheološkog potencijala na prostoru koji je predmet istraživanja. Uz ove vidove istraživanja se organiziraju i zaštitna i sistematska istraživanja arheoloških lokaliteta.