POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/

Sarajevo, 28. 04. 2023. godine

 

KONKURS

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente i osoblje

Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta za boravak na:

UNIVERZITETU KONSTANZ, SR NJEMAČKA

u zimskom semestru 2023/2024. akademske godine (STUDENTI)

i

u ljetnom semestru 2022/2023 akademske godine (OSOBLJE)

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Konstanz moguće su mobilnosti u okviru područja njemački jezik i književnost.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija

(mobilnost u trajanju od 5 mjeseci)

  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja

(minimalno 5 radnih dana + 2 dana putovanja)

  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu treninga

(minimalno 5 radnih dana + 2 dana putovanja)  

 

ROK ZA PRIJAVE:

Poziv je objavljen 28.04.2023. godine i kranji rok za prijavu je 09. 05. 2023. godine.


  1. Kompletan tekst Konkursa (.pdf)
  2. Learning Agreement (.docx)
  3. Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching (.docx)
  4. Mobility Agreement Staff Mobility For Training (.docx)
  5. Nominacijsko pismo (.docx)
  6. Fact Sheet (.pdf)

Erasmus+ sporazumi i CEEPUS mreže UNSA-FF