Институт за археологију основан је на Филозофском факултету у Сарајеву 2013. године и једна је од подорганизационих јединица Центра за научноистраживачки рад и стручне активности Филозофског факултета Универзитета у Сарајеву (Центар НИРСА).

Дјелатност Института покрива све активности које се могу повезати са археологијом као науком, те очувањем и промоцијом археолошке баштине.

Са овим на уму у склопу активности Института се, било самостално или у сарадњи са другим институцијама и удружењима, организирају и имплементирају различити видови истраживања археолошке баштине, прије свега геофизичка неинвазивна истраживања, као и утврђивање археолошког потенцијала на простору који је предмет истраживања. Уз ове видове истраживања се организирају и заштитна и систематска истраживања археолошких локалитета.

Активности Института се огледају и у организацији и импелментацији научног рада, усавршавању научно-истраживачких метода на пољу археологије. Такођер, Институт својим активностима доприноси развоју и афирмацији разнородног културно-хисторијске баштине Босне и Херцеговине и околних земаља. У имплементацији активности Института за археологију учествују студенти са Катедре за археологију Филозофског факултета у Сарајеву и са других Универзитета у регији, те различити млади професионалци, из Босне и Херцеговине и регије, који дјелују на пољу културног насљеђа. На овај начин се помаже усавршавање научног и стручног кадра и подиже научни подмладак. Кроз активности различитих домаћих и међународних пројеката Институ сарађује са научним и стручним институцијама у земљи и иноземству. На крају, потребно је скренути и пажњу да Институт за археологију посједује капацитет да се бави издавачком дјелатношћу и организациом научних скупова.

Све претходно наведене активности се врше на археолошким локалитетима који припадају свим хронолошким периодима људске прошлости, односно локалитетима из прахисторије, антике и средњег вијека, те новога вијека.

Током истраживања археолошких локалитета, и обављања других научних радова, Институт за археологију примјењује све сувремене методе и интердисциплинарни приступ археолошкој науци. У случају када се обављају неинвазивна истраживања Институт за археологију користи сувремену геофизичку опрему да би се установило данашње стање археолошког локалитета без његовог уништавања. За ово се такођер користе и снимке добивене снимањем из зрака.

Као институција која се бави научно-истраживачким радом Институт за археологију је у могућности да у склопу својих активности изврши евалуације, те да даје стручна мишљења, израђује научне и стручне програме, елаборате и извјештаје из области археологије.

Од тренутка оснивања 2013. године Институт за археологију је учествовао у имплементацији међународног пројекта Tempus BIHERIT (530755-TEMPUS-1- 2012-1-BA-TEMPUS-JPCR), те су у склопу његових активности извршена археолошка истраживања више истраживања.