UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/50

Sarajevo, 25. 03. 2021. godine

JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je Javni poziv za studente i akademsko osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na:

Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Njemačka

u zimskom semestru 2021/2022. akademske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Würzburg, moguće su mobilnosti iz područja: njemački jezik i književnost.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta i
 • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja Odsjeka za germanistiku FF UNSA

(5 radnih dana, 8 sati)

 

IZNOS STIPENDIJE:

Studenti:

Akademsko osoblje:

mjesečna stipendija u iznosu do 850,00 EUR

dnevnica od 140,00 EUR

putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR

putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR

viza, dozvola za boravak, osiguranje i troškovi prijevoda nisu obuhvaćeni ovom stipendijom

 

DOKUMENTACIJA ZA SELEKCIJU KANDIDATA (STUDENTI):

Studenti zaineresovani za prijavu na Javni poziv dužni su dostaviti MOTIVACIONO PISMO (sa tačno naznačenim informacijama: studij, godina studija, prosjek ocjena, motiv za prijavu na mobilnost) akademskom koordinatoru, prof. dr. Vedadu Smailagiću na mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., do 09. 04. 2021. godine.

 

***Po završetku procesa (inicijalne) selekcije kandidata za nominaciju, svi odabrani kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU STUDENATA:

 1. Izjava kandidata o mobilnosti (popuniti elektronski, potpisati i poslati u scan verziji)
 2. Prijavni formular FF UNSA (popuniti elektronski, potpisati i poslati u scan verziji)
 3. Scan pasoša
 4. Uvjerenje o prepisu ocjena (i prijevod na njemački ili engleski jezik)
 5. CV (isključivo format Europass na njemačkom ili engleskom jeziku)
 6. Motivacijsko pismo (na njemačkom jeziku)
 7. Nominacijsko pismo (popuniti elektronski i poslati u word verziji)
 8. Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agreement)*

(***OBAVEZNO PROČITATI NAPOMENE)

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU AKADEMSKOG OSOBLJA:

 1. Pozivno pismo/Invitation Letter
 2. Scan pasoša
 3. Izjava kandidata o mobilnosti (popuniti elektronski, potpisati i poslati u scan verziji)
 4. Nominacijsko pismo (popuniti elektronski i poslati u word verziji)
 5. Erasmus+ ugovor o mobilnosti(Mobility Agrement for Teaching)

 

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 25. 03. 2021. godine, a krajnji rok ra prijavu je 23. 04. 2021. godine.

 

Po završetku procesa selekcije, svi odabrani kandidati dužni su dostaviti kompletnu dokumentaciju Službi za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta putem maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  do 23. 04. 2021. godine.

 

 

NAPOMENE:

 • Tokom sačinjavana Erasmus+ ugovora o učenju, ispunjava se samo dio “Before the mobility”. Osim osnovnih informacija o studentu, potrebno je:
 • U tabelu A (study programme at the receiving institution) unesite predmete koje planirate slušati na partnerskom Univerzitetu (za listu predmeta pogledati u web stranicu partnerskog Univerziteta ili kontaktirajte akademskog koordinatora na FF UNSA).
 • U tabelu B (recognition at the sending institution) unosite ekvivalentne predmete sa matičnog Odsjeka (odnosno one za koje očekujete da će vam biti priznati). Birate predmete koji su 50% i više jednaki odnosno podudarni sa predmetima koje u istom semestru imate na FF UNSA. Obavezne konsultacije sa predmetnim profesorima i koordinatorom na matičnom Odsjeku i šefom Odsjeka.
 • Ugovor o učenju (u dijelu Responsible person at the Sending Institution) potpisuje Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu akademsku saradnju FF UNSA uz prethodne konsultacije i saglasnost akademskog koordinatora na Odsjeku i šefa Odsjeka.
 • mobilnost se odnosi na zimski semestar 2021/2022. godine;
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • prilikom prijave, odnosno slanja emaila sa dokumentima, potrebno je u tekstu emaila navesti za koji univerzitet se odnosi prijava i sve dokumente priložiti zajedno, a ne u dijelovima: 1 email – 1 prijava;
 • radi lakšeg definisanja dokumenata, obavezno stavite naslove dokumenata u skladu sa sadržajem (npr. ime.prezime.nazivdokumenta.pdf). Na ovaj način lakše se definiše šta ste dostavili, te je preglednije prilikom evaluacije.

 

 

 

KORISNI LINKOVI:

 

Budući da nije moguće odrediti buduće stanje pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini i svijetu, kao ni mogućnost njegovog potencijalnog ponovnog širenja, ukoliko se utvrdi da ne postoje uslovi za nesmetano obavljanje mobilnosti na partnerskoj instituciji, rezultati konkursa će biti poništeni, odnosno mobilnosti stopirane u cilje zaštite zdravstvenog stanja naših studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Potrebno je voditi računa da se troškovi oko vize, putovanja, smještaja i ostali popratni troškovi ne poduzimaju prije savjetovanja sa Službom za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

                                                                                           

PRODEKAN  ZA

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD  I

MEĐUNARODNU AKADEMSKU SARADNJU

Doc. dr. Amir Duranović

PRILOZI:

 1. Javni poziv
 2. Izjava kandidata o mobilnosti
 3. Prijavni formular FF UNSA
 4. Nominacijsko pismo
 5. Ugovor o učenju za studente
 6. Mobility Agreement for teaching