Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Mobilnost studenata

 
 
 

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                                                                                                                          

FILOZOFSKI FAKULTET                                                                                                                                                                                                 

Broj: 03-09/

Sarajevo, 6. 3. 2017. godine

O B A V J E Š T E N J E

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigiranu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata:

 

1. Melinda Botalić, MA

 

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Feminističko/rodno čitanje pripovjedačkih opusa Erendiz Atasü i Füruzan

 

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Alena Ćatović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

Članovi:      

1.      Dr. Fehim Nametak, profesor emeritus Filozofskog fakulteta Univerziteta uSarajevu,

2.      Dr. Sanjin Kodrić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGIRANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA:

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 7. 3. do  6. 4. 2017. godine.