Studentska služba

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Mobilnost studenata

 
 
 

U skladu sa članom 78. Stav (8) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17): „Student visokoškolske ustanove kao javne ustanove koji je u posljednjoj studijskoj godini odslušao sve predmete zadržava status studenta narednu studijsku godinu (apsolventski staž)“.

Student završne godine I. i II. ciklusa studija koji bi u studijskoj 2017/2018. godini prvi put obnovio završnu godinu potrebno je da dostavi:

Opširnije: Apsolventski staž

Obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu donio Odluku broj 0101-6203/17 od 09.10.2017. godine na osnovu koje se omogućava svim studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja.

Formulari su postavljeni na web stranici Univerziteta www.unsa.ba.

Odluka

Iz Rektorata

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

 

I DOKTORSKE DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

1) Mr. Enes Omerović branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini (1918-1941).

Odbrana je zakazana za 16. 10. 2017. godine u 10:00 sati, sala 82/I.

 

2) Edin Veletovac, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Provincija Dalmacija u doba ostrogotske prevlasti i vladavine Justinijana (493.-565. god.).

Odbrana je zakazana za 17. 10. 2017. godine u 10 sati, sala 82/I.

Opširnije: Obavijest o terminima odbrana doktorskih disertacija i doktorskih disertacija - III ciklus studija

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

DOKTORSKE DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

1) Madžida Mašić, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Poetika gazela u Divanu Ahmeda Taliba Bošnjaka.

Odbrana je zakazana za 11. 10. 2017. godine u 12:30 sati, sala 82/I.

 

2) Mr. Jelena Gaković branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Mediji i politička komunikacija u informacijskom društvu.

Odbrana je zakazana za 19. 10. 2017. godine u 11 sati, sala 82/I.

Pristup odbranama je slobodan.

Iz Studentske službe

Podkategorije