Studentska služba

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t  

1) Dubravka Ivičević branit će magistarski rad iz književnosti pod naslovom:

Kalvinova poetika metamorfoze u trilogiji „Naši preci“

 Odbrana će se održati 7. 5. 2018. godine u 12 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati rad u prostorijama Fakulteta, najkasnije osam dana prije odbrane.

Obavještavamo Vas da je rektor Univerziteta u Sarajevu donio Odluku broj 0101-6203/17 od 09.10.2017. godine na osnovu koje se omogućava svim studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu besplatno preuzimanje formulara koji se odnose na Prijavu za polaganje ispita i Prijavu za komisijsku završnu provjeru znanja.

Formulari su postavljeni na web stranici Univerziteta old.unsa.ba/eprijava.

Odluka

Podkategorije