Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/95, 02-01/115 i 02-01/119 od 22. 2. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-305/18 od 28. 3. 2018. godine,

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje

K O N K U R S

za izbor

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA, Njemačka književnost (predmeti: Uvod u teoriju drame i lirike, Uvod u naratologiju, IP Autori XX stoljeća, Njemačka književnost XIX stoljeća, Weimarska klasika, Njemačka književnost moderne i postmoderne, Savremena njemačka drama i redateljski teatar, Veliki autori njemačke književnosti, IP Veliki autori njemačke književnosti, Mitologija u njemačkoj književnoj tradiciji, Prevođenje književnih tekstova 1 i 2) na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1  izvršilac

 

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANA: POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmeti: Industrijska sociologija, Sociologija politike I i II, IP: Sociologija politike, IP: Sociologija rada, Sociologija komunikacije I i II), SISTEMSKA SOCIOLOGIJA (predmeti: Osnovi političke ekonomije, IP Primijenjena sociologija FIL SOC 310, IP Primijenjena sociologija FIL SOC 504), na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (ponovni konkurs)

1   izvršilac

  1. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA UMJETNOSTI, GRANE: UVODNI PREDMETI HISTORIJE UMJETNOSTI, UMJETNOST NOVOG VIJEKA, PRIMJENA HISTORIJE I TEORIJE UMJETNOSTI U PRAKSI, MODERNA I SAVREMENA UMJETNOST, TEORIJA KULTURE I VIZUALNE UMJETNOSTI, NACIONALNA UMJETNOST MODERNOG I SAVREMENOG DOBA, (PREDMETI: Osnove likovnih umjetnosti, Osnove arhitekture, Umjetnost 19. stoljeća, Muzejska teorija i praksa, Umjetnost nakon 1900., Izvori moderne umjetnosti/IP Izvori moderne umjetnosti, Historijske avangarde i neoavangarde/ IP Historijske avangarde i neoavangarde, Postobjektna umjetnost od 1960. do danas/IP Postobjektna umjetnost od 1960. do danas, Savremene teme bosanskohercegovačke umjetnosti i regionalni kontekst, IP Uvod u filmologiju, Umjetnost BiH u 20. stoljeću, Umjetnost renesanse i baroka, Izvori bosanskohercegovačke moderne u evropskom kontekstu), na Odsjeku za historiju, Katedri za historiju umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1  izvršilac


Konkurs je objavljen 7.4.2018. godine i ostaje otvoren do 21.4.2018. godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Kompletan tekst Konkursa, sa prijavom na Konkurs, možete preuzeti sa linka ispod.

Konkurs i prijava na Konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu