Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj:02-01/377,  02-01/381, 02-01/382, 02-01/388,  02-01/389, 02-01/390, 02-01/396,  02-01/397 i 02-01/407 od  20. 11. 2017. godine i  saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-9013/17 od 27. 12. 2017. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje

K O N K U R S

za izbor

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, američka književnost (predmet: Savremeni američki roman), ANGLISTIKA: Književnosti na engleskom jeziku, kulturološke studije (predmeti: Društvena i kulturna historija SAD-a do 1865., Društvena i kulturna historija SAD-a nakon 1865., Američka kultura, IP: Filmske adaptacije britanskih romana, IP: Američka književnost i kultura, 1865.-1920.) i TEORIJA KNJIŽEVNOSTI (predmet: Savremene književne teorije), na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac

 

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA: Njemački jezik, lingvistika (predmeti: Morfologija njemačkog jezika 1 I 2, Uvod u tehnike naučnog rada, IP Sociolingvistika, Pragmatika, Teorija prevođenja), na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac

 

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA: Njemačka književnost (predmeti: Pregled historije njemačke književnosti I, Uvod u znanost o književnosti, Starija njemačka književnost, IP Njemačka poezija, Njemačka književnost migracije, IP Njemačka književnost i žanrovska poetika, Njemačka književnost XX stoljeća), GERMANISTIKA: Njemačka književnost, kulturologija (predmeti: Historija austrijske i njemačke kulture, Interkulturalnost i njemačka književnost, Film i njemačka kultura, Njemačka književnost i umjetnosti, Njemačka književnost i audiovizualni mediji), na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac

 

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKA, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA: METODIKA KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH I BOSANSKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA (predmeti: Metodika nastave književnosti naroda BiH, Metodika nastave bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, Osnove filma, scenske umjetnosti i medijske kulture unastavi, KNJIŽEVNOST ZA DJECU I OMLADINU (predmeti: Književnost za djecu i omladinu – bajka, basna, poezija i granične vrste, Književnost za djecu i omladinu – pripovjedna proza i roman, Poetički fenomeni književnosti za djecu i omladinu, KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH (predmet: IP Književna periodika i književni život u BiH do 1945.) na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac

 

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, IRANISTIKA, (predmeti: Uvod u perzijski jezik, Osnove morfologije perzijskog jezika, Historija perzijskog jezika, Perzijski jezik u upotrebi, Savremena ortografija perzijskog jezika, IP Horasanski književni stil, IP Irački književni stil, IP Iranski jezici) na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac

 

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANA:DIDAKTIKA (predmeti: Didaktika 1 i 2, Metodika vannastavnog rada, Istraživanja u nastavi), POSEBNE PEDAGOGIJE (predmeti: Osnovi obiteljske pedagogije, Intraobiteljska dinamika) na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu    

1 izvršilac

 

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST(FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: Italijanska književnost (predmeti: Italijanska književnost I, II, III, IV, V, VI, Italijanska književnost VII: Dekadentizam, Italijanska književnost VIII: Neorealizam, Italijanska književnost IX: Od Calvina do naših dana) na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac

 

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST(FILOLOGIJA), GRANA: ROMANISTIKA: Francuski jezik (predmeti: Morfosintaksa francuskog jezika I i II , Sintaksa francuskog jezika I i II, Ortoepija I i II, Fonetika francuskog jezika, Fonologija francuskog jezika, Fonetika i fonologija francuskog jezika, Prozodija francuskog jezika, IP: Leksika i njena upotreba u diskursu) na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1 izvršilac

 

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANA: POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmeti: Industrijska sociologija, Sociologija politike I i II, IP: Sociologija politike, IP: Sociologijarada, Sociologija komunikacije I i II), SISTEMSKA SOCIOLOGIJA (predmeti: Osnovi političke ekonomije, IP Primijenjena sociologija FIL SOC 310, IP Primijenjena sociologija FIL SOC 504), na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 1 izvršilac   

Konkurs je objavljen  13.1.2018. godine i ostaje otvoren do 27.1.2018. godine.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem pošte sa naznakom.

„PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Franje Račkog br. 1, 71000 Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

 

Kompletan tekst Konkursa, sa prijavom na Konkurs, možete preuzeti sa linka ispod.

Konkurs i prijava na Konkurs

Zakon o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)

Statut Univerziteta u Sarajevu