Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/133, 02-01/140, 02-01/142, 02-01/145,02-01/149, 02-01/153,02-01/155, 02-01/156 i 02-01/161 od 30. 5. 2017. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4515/17 od 27. 6. 2017. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje

K O N K U R S

za izbor

 

1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: ARHEOLOGIJA, GRANA: Antika i Opća arheologija (predmeti: Arheološki praktikum 3, 4, 5 i 6, Arheologija Grčke i Rima 1 i 2, Kasnoantička i  starokršćanska arheologija, Iliri i grčki svijet, Iliri i rimski svijet, Arheologija antičke Bosne i Hercegovine, IP Antičke svjetiljke na tlu Bosne i Hercegovine, Historija Ilirika II, IP Umjetnost antičkih mozaika na tlu BiH, Rimska provincijalna arheologija), na Odsjeku za historiju, Katedra za arheologiju   

Opširnije: Konkurs za izbor nastavnika i viših asistenata