Doktorski studij pod nazivom Savremena sociologija i globalizacijski procesi usmjeren je ka poslijediplomskom educiranju o najrelevantnijim i najrecentnijim sociološkim kategorijama, realitetima i konstelacijama koje su odsudne za razumijevanje savremene društvene ontologije i društvene fenomenologije. Kroz nastavni i znanstvenoistraživački proces studij tematizira diferencirani sklop oblasti i pravaca koji vrše “iluminiranje društvene stvarnosti”, i to na osnovu konceptualnih i dekonceptualizirajućih teorijskih paradigmi, modela putem kritičkih evaluiranja i reflektiranja koji multimetodski i s one strane metodolatrijskih matrica jesu u stanju detektirati ključne relacije, mreže relacija, ključne probleme i izazove, te mogućnosti anticipiranja određenih društvenih fenomena i njegovih konsekvenci.

S tim u vezi, studij se orijentira kako na aktualne diskurse i teorijske matrice neophodne za razumijevanje ovih društvenih varijabli, tako i na individualizirani pristup svakome doktorandu, koji će svojim vlastitim kritičkim refleksijama otvoriti mogućnosti za određene sociologijske novume koji u metodološko-heurističkom smislu zadovoljavaju kriterije za sticanje doktorata iz socioloških znanosti. Teme obuhvaćene ovim studijem predstavljaju raspon refleksija iz oblasti političke i socijalne teorije, savremene sociologijske teorije, savremene metodologije, sociologije komunikacije i cijelog skupa tema koje se bave kritičkim analizama fenomena globalizacije, globalizma, političkih ideologija, društvenih pokreta, migracijskim politikama, teorijama nacionalizma i teorijama informacijskog društva u kontekstu rasprava o nacionalnim, internacionalnim i transnacionalnim konstrukcijama i relacijama koje determiniraju personalne i kolektivne identitete danas. Pored teorijsko-refleksivne sociologije, koja će nastojati izmiriti doprinose klasičnih sa savremenim sociologijskim tekovinama i ishodima, studenti doktorskog studija sociologije bit će osposobljeni za samostalne istraživačke projekte, kritičku refleksiju i evaluaciju navedenih topika i problema, što će doprinijeti obrazovanju kadrova sposobnih da na temelju znanja najsavremenijih društvenih i političkih tokova doprinose razumijevanju, ekspliciranju i anticipiranju  problema (kao i rješavanju istih) koji se sociologiji stavljaju kao forma izazova i, u konačnome, kao forma dužnosti.

Centralna djelatnost i cilj doktorskog studija jeste da (pored razvoja kritičkog diskursa  komparativnog izučavanja najsavremenijih socioloških fenomena kroz prva tri semestra nastave i polaganja ispita) svakom studentu doktorandu pristupi na individualan način na osnovu njegovih znanstvenoistraživačkih interesovanja i djelatnosti kako bi u konačnici kandidat izradio disertaciju koja predstavlja originalan doprinos unutar sociološke znanosti. Pretpostavka za to jeste intenzivni znanstveni angažman u formi kontinuiranog istraživanja strukturalnih, institucionalnih i vaninstitucionalnih elemenata savremenog društvenog svijeta, njegovih sistema, ideologija, trendova i turbulencija koje karakterišu globalni svijet. To implicira dubinsko proučavanje internaliziranih elemenata društvene stvarnosti, personalne i kolektivne identitete i mreže relacija koje se oblikuju unutar društvenih, socio-kulturalnih i socio-političkih konstelacija. Proučavanjem dimenzija gloalizacije i fenomena globalizma kandidati će, koristeći savremenu metodologiju i savremene trendove u sociologiji, biti u stanju detektirati varijable savremene društvene stvarnosti i sudjelovati u akademskim, znanstvenim, društveno-političkim, kulturalnim i informacijskim tokovima savremenih društava.

 

TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA

Šest semestara, odnosno tri godine