Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Odsjek za romanistiku

UNIVERZITET U SARAJEVU

Filozofski fakultet

Odsjek za romanistiku

POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA

Zbornik radova u čast Nikole Kovača i Muhameda Nezirovića

Povodom desete godišnjice smrti profesorā Nikole Kovača i Muhameda Nezirovića Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prikuplja priloge za zbornik radova u čast dvojice svojih uvaženih članova Zbornik posvećen sjećanju na njih bit će sačinjen od priloga njihovih nekadašnjih studenata, kolega i prijatelja iz Bosne i Hercegovine, zemalja bivše Jugoslavije, Francuske, Španjolske, Italije, ali i cijelog svijeta. Prilozi će se odnositi na njihovo ukupno znanstveno djelovanje, koje obuhvata više od 40 godina akademskog i znanstvenog rada, uključujući i njihov vaninstitucionalni angažman u javnom prostoru.

Opširnije: Poziv za dostavljanje radova za zbornik radova u čast Nikole Kovača i Muhameda Nezirovića

Il dipartimento di romanistica

 

Le culture romanze sono contemporaneamente le fondamenta e l'orizzonte del pensiero moderno europeo, e riguardano anche la nostra regione, come parte integrante del Mediterraneo, con la stessa eredità dell'antica civiltà classica. Però, non bisogna dimenticare che le lingue e le culture romanze sono presenti su tutto il pianeta, dall'America Latina, fino al Canada, all'Africa, Anteli e Polinesia. Detto ciò, è importante sottolineare che gli studi di romanistica alla Facoltà di lettere e filosofia di Sarajevo offrono numerose possibilità di scelta e d'orientamento: dallo studio comparato, teorico e storico, allo studio delle lingue romanze, della linguistica, letteratura e cultura, allo studio delle opere di grandi artisti, di pensatori impegnati e liberi, di lottatori per la libertà e per il progresso.

Opširnije: O Odsjeku za romanistiku

Romanske su kulture istovremeno i temelj i horizont modernog evropskog mišljenja te se tiču i našeg podneblja, kao dijela jedinstvenog prostora Mediterana sa zajedničkim naslijeđem klasične antičke civilizacije. No, ne treba zaboraviti da su romanski jezici i kulture prisutni diljem Planete – od Južne i Srednje Amerike do Kanade, Afrike, Antila i Polinezije. Stoga, imajući sve ovo u vidu, studij romanistike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu pruža velike mogućnosti izbora i usmjerenja, komparativnog, teorijskog i historijskog proučavanja kako romanskih jezika, lingvistike, književnosti, kulture, tako i djelâ velikih umjetnika, angažiranih i slobodnih mislilaca te boraca za slobodu i progres.

Opširnije: Odsjek za romanistiku | Département des Langues et littératures romanes