Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Odsjek za anglistiku

U petak, 17. februara 2017., na Filozofskom fakultetu u Sarajevu održan je simpozij iz primijenjene lingvistike pod nazivom Current research frameworks & paradigms in Applied Linguistics: educational and professional contexts.

Opširnije: Održan simpozij iz primijenjene lingvistike "Current research frameworks & paradigms in Applied...

Omer HADŽISELIMOVIĆ, anglista,  historičar književnosti, prevodilac i publicista(Sarajevo, 1. 1. 1946. – Chicago, IL, SAD, 30.11. 2016.). Studirao je i 1970 diplomirao. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjecima za anglistiku i germanistiku, a magistrirao 1972. na Oberlin Collegeu u saveznoj državi Ohio, USA. Doktorsku disertaciju Američki socijalni roman u kritici na srpskohrvatskom jezičkom području od 1918. do 1941. godine odbranio 1978. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Bavio se pretežno engleskom i američkom historijom i američkom književnošću, književnostima na engleskom jeziku iz postkolonijalnog svijeta, te i putopisnim zapisima britanskih i američkih putnika na Balkanu u 19. i ranom 20. stoljeću. Značajno je pomenuti i njegove intervjue (zajedno sa Zvonimorom Radeljkovićem) sa Chinua Achebeom i Susan Sontag. Objavio je brojne prevode sa engleskog i na engleski jezik, od kojih se izdvajaju prevodi poezije Philipa Larkina,W.H. Audena, Marka Vešovića i Milorada Pejića, te romani Charlesa Dickensa i Saula Belowa. Dobitnik je nagrade “Veselin Masleša”. Za asistenta za englesku i američku književnost izabran 1972, za docenta 1978, za vanrednog profesora 1981, a za redovnog profesora 1990. godine. Predavao je na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu nekoliko kolegija iz engleske i američke književnosti i kulturne i društvene historije Velike Britanije i SAD. Napustio je Fakultet 1994. godine, te neko vrijeme proveo u Richmondu, savezna država Indiana, SAD, a potom je bio gostujući profesor na Lake Forest Collegeu,Univerzitetu Loyola i North Park University u Chicagou, savezna država Illinois, SAD. U SAD je objavio nekoliko tekstova na temu emigracije i egzila. Sarađivao je svojim tekstovima o kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine na elektronskim  portalima u SAD.

Autorske knjige: (1) Poruke i odjeci: američki socijalni roman u kritici na srpskohrvatskom jezičkom području, Svjetlost, Sarajevo 1980, 203 str.; (2) Na vratima istoka: engleski putnici o Bosni i Hercegovini od 16. do 20. vijeka, Veselin Masleša, Sarajevo, 1989. 377 str., (3) At the Gates of the East: British Travel Writers on Bosnia and Herzegovina from the Sixteenth to the Twentieth Centuries, East European Monographs Boulder,Colo./New York, 2001, 492 str.