Institut za arheološka istraživanja je organizaciona jedinica Centra NIRSA, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Institut se bavi svim aktivnostima vezanim za arheologiju. Vodi sondažna, zaštitna i sistematska arheološka istraživanja. Pored navedneog, organizira i vrši naučni rad, usavršava naučnoistraživačke metode, doprinosti razvoju i afirmaciji kulturno - historijske baštine Bosne i Hercegovine, podstiče i pomaže usavršavanje naučnog i stručnog kadra i podiže naučni podmladak, sarađuje sa naučnim i stručnim institucijama u zemlji i inozemstvu, bavi se izdavačkom djelatnošću, te organiziranju naučnih skupova. Sve navedene aktivnosti odnose se na sve hronološke oblasti arheologije; prahistoriju, antiku, srednji vijek i novi vijek. Institut za arheološka istraživanja primjenjuje sve suvremene metode i interdisciplinarni pristup arheološkoj nauci. Institut za arheološka istraživanja daje stručna mišljenja, evaluacije, izrađuje naučne i stručne programe, elaborate i izvještaje iz oblasti arheologije.


Sjedište: Franje Račkog 1, 71.000 Sarajevo, BiH

Telefon:   +387 33 253 290

Telefaks: +387 33 667 873

Email: institut.arheologija@ff.unsa.ba

Ustanovljen: 2013.

Voditelj instituta: dr. Adnan Kaljanac, docent

 

 

 

Radionica eksperimentalne arheologije: Izrada i ukrašavanje metalnih predmeta je zamišljena i inicirana od strane studenata arheologije Vedrane Crnković i Saše Buljevića kao prva u nizu radionica ovog tipa koje će se baviti različitim segmentima u domenu eksperimentalne arheologije. Ideja organizacije radionice se javila interakcijom navedenih studenata kroz Arheološko udruženje Panteon koje je ujedno i nosilac projekta uz pokroviteljstvo Instituta za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Opširnije... Organizirana radionica...