U okviru Tribine Centra za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta u Sarajevu, održano je predavanje dr. sc. Milivoja Bešlina o temi „Stoljeće Jugoslavije“, na kojem su, uz brojne studente, nastavnike i saradnike Filozofskog fakulteta prisustvovali i drugi zainteresirani. Bešlinovo predavanje obuhvatilo je kraći osvrt na historiju jugoslavenske ideje, a zatim je poseban fokus bio usmjeren na dvije varijante realizacije jugoslavenske države, monarhističku između sva svjetska rata i federativnu nakon Drugog svjetskog rata.  Osvrnuo se i na najznačajnija pitanja političkog, društveno-ekonomskog i intelektualnog života u Jugoslaviji, da bi u završnoj diskusiji sa publikom pokrenuo brojna i veoma interesantna pitanja jugoslavenske historije.

Klikom na sliku otvarate galeriju

Bešlin je kao gost Centra za historijska istraživanja (CeHIS) svojim predavanjem doprinio realizaciji programskih sadržaja predviđenih za tekuću akademsku godinu, a s ciljem ostvarenja misije Centra, afirmacije naučnoistraživačkog rada u oblasti historiografije i jačanja komunikacije sa susjednim i drugim historiografijama.

Centar za historijska istraživanja