UNIVERZITET U SARAJEVU                                                           

FILOZOFSKI FAKULTET           

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatinje:

Mr. Aida Ramić

            NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Urbanizacija Sarajeva (1971-1984) i njen utjecaj na društvene promjene

           

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

 

            Predsjednik: Dr. Husnija Kamberović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  

             

Članovi:                     

  1. Zijad Šehić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  2. Edin Radušić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATIKINJE: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 09. 05. 2020. do 08. 06. 2020. godine.