UNIVERZITET U SARAJEVU                                                           

FILOZOFSKI FAKULTET                                                                                                                                                         

O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje:

 

Mr. Merisa Karović-Babić

            NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Sigurne zone Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini 1993-1995: Bihać i Goražde – komparativna analiza

 

           

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

            Predsjednik: Dr. Husnija Kamberović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,              

Članovi:                     

  1. Zijad Šehić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
  2. Edin Radušić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 13. 7. 2019. do 19. 7. 2019. godine i od 26. 8. 2019. do 17. 9. 2019. godine.